Πληροφοριακά συστήματα

Loading...

Ενδεικτικές ερωτήσεις α’ εξάμηνου Τ.Ο.Π.Α

 1. Ταχύτερο τμήμα   H/P = CPU
 2. Αρχείο = Συλλογή εγγράφων
 3. Επεξεργαστής = μονάδα που γίνονται όλες οι πράξεις
 4. Ιεραρχική Δομή = Δομή αρχείου
 5. Κύριος λόγος για ανάπτυξη τοπικού δικτύου =συνεργασία κόμβων του δικτύου
 6. Το 2ου κλειδί χρησιμοποιείται για = ομαδοποίηση εγγράφων
 7. Οι έννοιες της φυσικής κ’ λογικής εγγραφής ταυτίζονται όταν = δεν είναι ομαδοποιημένες
 8. Η κυρία περιοχή ενός σειριακού αρχείου με δείκτες συνδέεται με τις περιοχές υπερκύλισης με = δείκτες
 9. Κατά την αναδιοργάνωση σειριακού αρχείου = δημιουργία ευρετηρίων
 10. Ένα πληροφοριακό σύστημα διοίκησης περιλαμβάνει =σύστημα υποβοήθησης αποφάσεων.
 11. Η αναπαράσταση χαρακτήρων  στην μνήμη του H/P γίνεται με = δυαδικούς αριθμούς
 12. Το λειτουργικό σύστημα ασχολείται = ελέγχει και διαχειρίζεται τις δυνατότητες του
 13. Εικόνες , Βίντεο , Εικόνα , Σχέδια =Υποστηρίζονται από = BΔ
 14. Το λειτουργικό σύστημα κατά τη διάρκεια λειτουργιάς του H/P βρίσκεται =στην κεντρική μονάδα επεξεργασίας
 15. Πύλη επικοινωνίας (gateway)=σύνδεση εθνικών δικτύων
 16. Τοπικά δίκτυα κατηγοριοποιούνται με κριτήριο = του αλγορίθμου πρόσβασης
 17. Αρχιτεκτονική δικτύων =πολυεπίπεδες δομές
 18. Δομή του πίνακα = στατιστική δομή
 19. Παράγοντες που εξαρτάται η φυσική οργάνωση του αρχείου =υλικό κ’ λογισμικό
 20. Σειριακή οργάνωση αρχείων χρησιμοποιούμε  όταν = υπάρχει μεγάλος όγκος δεδομένων
 21. Το περιβάλλον «παραδοσιακής» πρόσβασης πρέπει να εξυπηρετεί μια επιχείρηση όταν υπάρχουν = ανεξάρτητα τμήματα
 22. Χαρακτηριστικά ποιοτικής πληροφόρησης = εγκυρότητα κ’ σχετικότητα πληροφορίας
 23. Η διαδικασία ανάλυσης συστήματος  επιχειρεί να απαντήσει= υπάρχοντα προβλήματα
 24. Οι εκτυπώσεις πριν σταλθούν στον εκτυπωτή αποθηκεύονται =στην προσωρινή αποθηκευτική μονάδα
 25. Για να ταξινομήσουμε ένα αρχείο είναι κριτήριο =τίποτα από τα  παραπάνω
 26. Χαρακτηριστικό ενός αρχείου = όλα τα παραπάνω
 27. Αλγόριθμος μεταβολής κλειδιού αποτελείται από =συνάρτηση και 1 τεχνική
 28. Δομή δεδομένων = περιγράφεται από σύνολο συγκεκριμένων πράξεων
 29. Το κριτήριο εκτύπωσης  διαχωρίζεται από αλλά αρχεία με κριτήριο =του τρόπου χρήσης των περιεχόμενων
 30. Η γλώσσα προγραμματισμού είναι =το εργαλείο δημιουργίας εγγράφων
 31. Μια αποθήκη ανταλλακτικών αυτοκίνητων με 300.000 αντικείμενα πρέπει να οργανωθεί = σε σειριακή οργάνωση με δείκτες με πρωτεύον κλειδί +2ου κλειδί
 32. Η μεταφορά δεδομένων μεταξύ της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας κ’ του δίσκου = γίνεται με φυσικές εγγραφές
 33. Με τον όρο «κοινωνία της πλατφόρμας »εννοούμε =κοινωνία βασιζόμενη στην πτήση κ’ παραγωγή της πληροφορίας
 34. Οι τρόποι επεξεργασίας των σειριακών αρχείων = διαδοχική αναζήτηση
 35. Ένα δεδομένο λογικού τύπου μπορεί να πάρει τις τιμές =(συνδυασμός α+γ ) δηλ.   (α αλήθειας και ψεύδους μαζί ) ( γ μόνο ψευδός )
 36. Το σύστημα διαχειρίσεις ΒΔ είναι = εξιδικευμένο λογισμικό
 37. Οι κυριότεροι λόγοι της εξάπλωσης της χρήσης ΒΔ =αντιμετωπίζεται η επιχ. Ως έννοια λειτουργιάς
 38. Κλειδί εγγραφής =το πεδίο που  ταυτοποιεί την εγγραφή
 39. Βασική απαίτηση πληροφοριακού συστήματος διοίκησης = επανατροφοδότηση δεδομένων
 40. Συχνότητα αναδιοργάνωσης σειριακού αρχείου με δείκτες  εξαρτάται = συχνότητα εισαγωγής  νέων εγγραφών

Loading...