Σημειώσεις: Πολιτική Οικονομία Α’ εξάμηνο

Loading...

Κεφάλαιο 1

Ορισμοί

Σπανιότητα: Η περιορισμένη διάθεση πόρων της κοινωνίας σε σχέση με τις επιθυμίες των μελών της.

Οικονομική: Είναι η μελέτη του τρόπου με τον οποίο η κοινωνία διαχειρίζεται τους σπανίζοντας πλουτοπαραγωγικούς πόρους της.

Αποτελεσματικότητα: Είναι η κοινότητα της κοινωνίας να παίρνει ότι καλύτερο μπορεί από τους σπανίζοντας πόρους της.

Κοινωνική δικαιοσύνη: Είναι η ιδιότητα της δίκαιης κατανομής της ευημερίας μεταξύ των μελών της κοινωνίας.

Κόστος ευκαιρίας: Είναι αυτό από το οποίο πρέπει να παραιτηθεί κάποιος για να αποκτήσει κάτι άλλο.

Οριακές μεταβολές: Μικρές διορθωτικές μεταβολές σε ένα υφιστάμενο σχέδιο δράσης.

Οικονομία της αγοράς: Μια οικονομία που κατανέμει τους πλουτοπαραγωγικούς πόρους της μέσω των αποκεντρωμένων αποφάσεων πολλών επιχειρήσεων και νοικοκυριών καθώς αυτά αλληλεπιδρούν στις αγορές αγαθών και υπηρεσιών.

Αποτυχία της αγοράς: Μια κατάσταση όπου η αγορά μόνη της αποτυγχάνει να κατανείμει αποτελεσματικά τους πλουτοπαραγωγικούς της πόρους.

Εξωτερικότητα ή εσωτερική επίδραση: Η επίπτωση που έχουν ενέργειες ενός ατόμου στην ευημερία ενός συνάνθρωπου του.

Δύναμη αγοράς: Είναι η ικανότητα ενός μόνο οικονομικού δρώντα ή μιας μικρής ομάδας δρώντων να επηρεάσει υπερβολικά τις τιμές της αγοράς.

Παραγωγικότητα: Η ποσότητα των αγαθών και των υπηρεσιών που παράγονται με κάθε ώρα εργασίας ενός εργάτη.

Πληθωρισμός: Μια άνοδος γενικού επίπεδου των τιμών στην οικονομία.

Καμπύλη philips: Η βραχυχρόνια αντίστροφη σχέση μεταξύ πληθωρισμού και ανεργίας.

Το γνωστικό αντικείμενο της οικονομικής επιστήμης: Το γνωστικό αντικείμενο της οικονομικής επιστήμης είναι να μελετήσει το οικονομικό σύστημα της αγοράς με σκοπό να απαντήσει στα 5 ερωτήματα (αποτελεσματικότητα , διανομή , μεγέθυνση , διεθνείς οικονομικές σχέσεις , παρέμβαση του κράτους.)

Τι μελετά η Μακροοικονομική: Η μακροοικονομική εξετάζει το πως λειτουργεί η οικονομία στο σύνολο , αν υπάρχει οικονομική ανάπτυξη , πλήρης απασχόληση ή ανεργία.

Νεοκλασική οικονομική: Ασχολείται κυρίως με την έννοια της σπανιότητας

Επιπλέον SOS Σελίδες (Αρχές της οικονομικής Α’ τόμος ΤΥΠΩΘΗΤΩ)

σελ : 57,59,60,61,64,65,66,68,70,71 Οι δέκα αρχές της οικονομικής

σελ:72 Συμπέρασμα

σελ: 73-74 Περίληψη

σελ: 85 διάγραμμα κυκλικής ροής

σελ: 88 Όρια παραγωγικών δυνατοτήτων-διάγραμμα

σελ:90 Διάγραμμα (Μετατόπιση του ορίου των παραγωγικών δυνατοτήτων)

σελ: 96 Γιατί διαφωνούν οι Οικονομολόγοι

σελ:102 Περίληψη

Κεφάλαιο 2

Ορισμοί

Διάγραμμα κυκλικής ροής: Ένα γραφικό υπόδειγμα της οικονομίας που δείχνει πως κινείται το χρήμα μεταξύ νοικοκυριών και επιχειρήσεων διαμέσου των αγορών.

Όρια παραγωγικών δυνατοτήτων: Ένα διάγραμμα που δείχνει τους διάφορους συνδυασμούς ποσοτήτων δυο προϊόντων που η οικονομία μπορεί , πιθανότατα , να παράγει με δεδομένους τους διαθέσιμους παραγωγικούς συντελεστές και την διαθέσιμη τεχνολογία παράγωγης.

Μικροοικονομική: Η μελέτη του πως τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις λαμβάνουν τις αποφάσεις τους , και πως αλληλεπιδρούν σε συγκεκριμένες αγορές.

Μακροοικονομική: Είναι η μελέτη των φαινομένων που το εύρος τους καλύπτει ολόκληρη την οικονομία , μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται ο πληθωρισμός , η ανεργία και οικονομική μεγέθυνση.

Θετικές αποφάσεις: Ισχυρισμοί που προσπαθούν να περιγράψουν πως είναι ο κόσμος.

Κεφάλαιο 3

Ορισμοί

Απόλυτο πλεονέκτημα: Η σύγκριση μεταξύ παραγώγων ενός αγαθού σύμφωνα με την Παραγωγικότητα τους

Κόστος ευκαιρίας: Αυτό από το οποίο πρέπει κάνεις να παραιτηθεί για να αποκτήσει κάτι άλλο.

Συγκριτικό πλεονέκτημα: Η σύγκριση μεταξύ παράγωγων ενός αγαθού , σύμφωνα με το κόστος ευκαιρίας τους.

Εισαγωγές: Αγαθά που παράγονται στο εξωτερικό και πωλούνται στην εγχώρια αγορά.

Εξαγωγές: Αγαθά που παράγονται στην εγχώρια οικονομία και πωλούνται στο εξωτερικό.

Επιπλέον SOS Σελίδες (Αρχές της οικονομικής Α’ τόμος ΤΥΠΩΘΗΤΩ)

σελ. 137-138 Το συμπέρασμα

σελ:138 Την περίληψη

Κεφάλαιο 4

Ορισμοί

Ανταγωνιστική αγορά: Μια αγορά στην οποία υπάρχουν πολλοί αγοραστές και πολλοί πωλητές , ώστε η επίδραση που ασκεί ο κάθε ένας από αυτούς στην τιμή αγοράς να είναι αμελητέα.

Ζητούμενη ποσότητα: Η ποσότητα του αγαθού που οι αγοραστές μπορούν και θέλουν να αγοράσουν.

Νόμος της ζήτησης: Ο ισχυρισμός ότι , υπό την προϋπόθεση οι λοιποί παράγοντες μένουν αμετάβλητοι , η ζητούμενη ποσότητα ενός αγαθού μειώνεται όταν αυξάνεται η τιμή του.

Κανονικό αγαθό: Ένα αγαθό για το οποίο , όταν οι λοιποί παράγοντες μένουν αμετάβλητοι , μια αύξηση του εισοδήματος οδηγεί σε μείωση ζητούμενης ποσότητας.

Κατώτερο αγαθό: Ένα αγαθό για το οποίο , όταν οι λοιποί παράγοντες μένουν αμετάβλητοι , μια αύξηση του εισοδήματός οδηγεί σε μείωση της ζητούμενης ποσότητας.

Υποκατάστατα: Δυο αγαθά για τα οποία η αύξηση της τιμής του ενός , οδηγεί σε αύξηση της ζήτησης του άλλου.

Συμπληρωματικά: Δυο αγαθά για τα οποία η αύξηση της τιμής του ενός οδηγεί σε μείωση της ζήτησης του άλλου.

Πινάκας ζήτησης: Πινάκας που δείχνει τη σχέση ανάμεσα στην τιμή ενός αγαθού και στην ζητούμενη ποσότητα.

Καμπύλη ζήτησης: Το διάγραμμα της σχέσης ανάμεσα στην τιμή ενός αγαθού και της ζητούμενης ποσότητας του.

CETERIS BANBUS: Λατινική φράση που μεταφράζεται <<τα άλλα πράγματα παραμένουν αμετάβλητα >> και η οποία χρησιμοποιείται για να μας υπενθύμιση ότι όλες οι άλλες μεταβλητές , εκτός από εκείνης που εξετάζουμε , υποτίθεται ότι μένουν σταθερές.

Προσφερόμενη ποσότητα: Η ποσότητα ενός αγαθού που οι πωλητές είναι διατεθειμένοι και ικανοί να πωλήσουν.

Νόμος της προσφοράς: Οι ισχυρισμοί ότι , υπό την προϋπόθεση πως οι λοιποί παράγοντες μένουν αμετάβλητοι , η προσφερόμενη ποσότητα ενός αγαθού αυξάνεται όταν αυξάνεται η τιμή του.

Πίνακας της προσφοράς: Πινάκας που δείχνει την σχέση ανάμεσα στην τιμή ενός αγαθού και την προσφερόμενη ποσότητα του.

Ισορροπία: Κατάσταση στην οποία η προσφορά και η ζήτηση είναι εξισορροπημένες.

Τιμή Ισορροπίας: Η τιμή που εξισορροπούμε στην προσφορά και την ζήτηση.

Ποσότητα ισορροπίας: Η προσφερόμενη ποσότητα και η ζητούμενη ποσότητα , όταν η τιμή έχει προσαρμοστεί στην ισορροπία προσφοράς και ζήτησης.

Υπερβάλλουσα προσφορά: Κατάσταση στην οποία η προσφερόμενη ποσότητα είναι μεγαλύτερη από την ζητούμενη.

Υπερβάλλουσα ζήτηση: Κατάσταση στην οποία η ζητούμενη ποσότητα είναι μεγαλύτερη από την προσφερόμενη.

Νόμος της προσφοράς και της ζήτησης: Ο ισχυρισμός ότι η τιμή κάθε αγαθού προσαρμόζεται , μέχρι να αποκατασταθεί η ισορροπία μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης του αγαθού.

Κεφάλαιο 5

Ορισμοί

Ελαστικότητα: Μέτρο του βαθμού ανταπόκρισης της ζητούμενης ή προσφερόμενης ποσότητας σε ένα αγαθό από προσδιοριστικούς παράγοντες της.

Συνολικά έσοδα: Το συνολικό πόσο που καταβάλλεται από τους αγοραστές και εισπράττεται από τους πωλητές για ένα αγαθό , υπολογιζόμενο ως το γινόμενο της τιμής του αγαθού επί την ποσότητα που πουλήθηκε.

Εισοδηματική ελαστικότητα της ζήτησης: Μετρά πόσο η ζητούμενη ποσότητα ενός αγαθού αντιδρά σε μια μεταβολή εισοδήματος των καταναλωτών , και μετριέται ως η ποσοτικά η μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας δια την ποσοστιαία μεταβολή του εισοδήματος.

Επιπλέον SOS Σελίδες (Αρχές της οικονομικής Α’ τόμος ΤΥΠΩΘΗΤΩ)

σελ. 200 Διαγράμματα

σελ. 210 Διαγράμματα

σελ. 212-213 Το συμπέρασμα και την περίληψη

Κεφάλαιο 6

Ορισμοί

Τιμή οροφής: Η καθορισμένη με τον νόμο ανωτάτη τιμή στην οποία μπορεί να πωληθεί ένα αγαθό ή μια υπηρεσία.

Κατώτατη τιμή: Η καθορισμένη με τον νόμο τιμή στην οποία μπορεί να πωληθεί ένα αγαθό ή μια υπηρεσία.

Επιπλέον SOS Σελίδες (Αρχές της οικονομικής Α’ τόμος ΤΥΠΩΘΗΤΩ)

σελ.238 Τα 2 συμπεράσματα

σελ 246 Το συμπέρασμα

Loading...

σελ. 246-247 Την περίληψη

Κεφάλαιο 7

Ορισμοί

Προθυμία πληρωμής: Το μέγιστο πόσο που αγοραστής είναι πρόθυμος να πληρώσει για να αποκτήσει ένα αγαθό.

Οικονομική της ευημερίας: Η μελέτη του τρόπου με τον οποίο κατανέμονται οι περιορισμένοι πόροι ώστε να αυξηθούν οι ευημερίες τον ατόμων.

Πλεόνασμα του καταναλωτή: Η προθυμία πληρωμής ενός αγοραστή , μείον το πόσο που αγοραστής αυτός πραγματικά πληρώνει.

Κόστος: Η άξια όλων εκείνων από τα οποία πρέπει να παραιτηθεί ο παραγωγός για να παράγει ένα αγαθό.

Πλεόνασμα παραγώγου: Το πόσο που εισέπραττε ένας πλωτής για ένα αγαθό , μείον το κόστος παράγωγης.

Αποτελεσματικότητα: Η ιδιότητα εκείνης της κατανομής παραγωγικών πόρων , που μεγιστοποιεί το συνολικό πλεόνασμα , που αποκομίζουν όλα τα μέλη της κοινωνίας.

Δικαιοσύνη: Η δίκαιη κατανομή της ευημερίας μεταξύ των μελών της κοινωνίας.

Επιπλέον SOS Σελίδες (Αρχές της οικονομικής Α’ τόμος ΤΥΠΩΘΗΤΩ)

σελ. 281 Την περίληψη

Κεφάλαιο 8

Ορισμοί

Μη αντισταθμιζόμενη απώλεια: Η μείωση του συνολικού πλεονάσματος που απορρέει από έναν φόρο.

Επιπλέον SOS Σελίδες (Αρχές της οικονομικής Α’ τόμος ΤΥΠΩΘΗΤΩ)

σελ. 308 Συμπέρασμα

σελ. 311 Περίληψη

Κεφάλαιο 9

Ορισμοί

Διεθνείς τιμή: Η τιμή ενός αγαθού που επικρατεί στην διεθνή αγορά για το συγκεκριμένο αγαθό.

Εισαγωγικός δασμός: Φόρος που επιβάλλεται στα αγαθά που παράγονται στο εξωτερικό και πωλούνται στην εγχώρια αγορά.

Ποσότητα στις εισαγωγές: Ένα όριο στην ποσότητα ενός αγαθού , που μπορεί να παραχθεί στο εξωτερικό και να πουληθεί στην εγχώρια αγορά.

Επιπλέον SOS Σελίδες (Αρχές της οικονομικής Α’ τόμος ΤΥΠΩΘΗΤΩ)

σελ. 319 Βελάκια

σελ. 323 Διαγράμματα

σελ. 325 Βελάκια

σελ. 345-346 Συμπέρασμα

σελ. 347 Περίληψη

Κεφάλαιο 10

Ορισμοί

Εξωτερικότητα: Η επίπτωση των πράξεων ενός ατόμου στην ευημερία του γείτονα του.

Εσωτερίκευση μια εξωτερικότητας: Η μεταβολή των κινήτρων με τέτοιο τρόπο , ώστε οι άνθρωποι να λαμβάνουν υπόψιν τους , τις εξωτερικές επιπτώσεις των πράξεων τους.

Κόστος συναλλαγής: Το κόστος στο οποίο υποβάλλονται τα μέρη στην διαδικασία συνομολόγησης και εφαρμογής μιας συμφωνίας.

Επιπλέον SOS Σελίδες (Αρχές της οικονομικής Α’ τόμος ΤΥΠΩΘΗΤΩ)

σελ. 356-357 Βελάκια

σελ. 380 Συμπέρασμα

σελ. Περίληψη

Κεφάλαιο 11

Ορισμοί

Αποκλειστική χρήση (Δυνατότητα αποκλεισμού): Η ιδιότητα ενός αγαθού που επιτρέπει τον αποκλεισμού ενός ατόμου από τη χρήση του.

Ανταγωνιστικότητα στην κατανάλωση: Η ιδιότητα ενός αγαθού χάρη στην οποία η χρήση του από ένα άτομο μειώνει τη χρήση από άλλους ανθρώπους.

Ιδιωτικά αγαθά: Αγαθά που είναι αποκλειστικής χρήσης και είναι ανταγωνιστικά στην κατανάλωση.

Δημόσια αγαθά: Αγαθά που ούτε αποκλείουν κάποιον ούτε είναι ανταγωνιστικά στην κατανάλωση.

Κοινόκτητοι φυσικοί πόροι: Αγαθά που είναι ανταγωνιστικά στην κατανάλωση , αλλά όχι αποκλεισμένα.

{Τζαμπατζής} : Άτομο που αποκομίζει όφελος από ένα αγαθό , αλλά αποφεύγει να πληρώσει για αυτό.

Ανάλυση κόστους όφελος: Μελέτη που συγκρίνει το κόστος και το όφελος , για την κοινωνία από την προσφορά ενός αγαθού.

Τραγωδία κοινόκτητων πόρων: Παραβολή που εξηγεί γιατί οι κοινόκτητοι φυσικοί πόροι χρησιμοποιούνται περισσότερο από ο’τι είναι επιθυμητό από την σκοπιά της κοινωνίας ως σύνολου.

Κεφάλαιο 13

Ορισμοί

Συνολικό έσοδο: Το ποσό που εισπράττει μια επιχειρήσει από την πώληση του προϊόντος ή των υπηρεσιών της.

Συνολικό κόστος: Το ποσό που πληρώνει μια επιχειρήσει για την αγορά εισροών που χρησιμοποιεί στην παραγωγή.

Κέρδος: Το συνολικό έσοδο μείον το συνολικό κόστος.

Συνάρτηση παραγωγής: Η σχέση ανάμεσα στην ποσότητα των εισροών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ενός αγαθού και στην παραγόμενη ποσότητα του αγαθού αυτού.

Οριακό προϊόν: Η αύξηση της παραγωγής που προκύπτει από μια πρόσθετη μονάδα εισροής του μεταβλητού συντελεστή.

Φθίνον οριακό προϊόν: Η τάση την οποία εμφανίζει το οριακό προϊόν μας εισροής να μειώνεται όταν αυξάνεται η ποσότητα εισροής.

Πάγιο κόστος: Το κόστος που δεν μεταβάλλεται παρά την μεταβολή της παραγόμενης ποσότητας του προϊόντος.

Μεταβλητό κόστος: Το κόστος που μεταβάλλεται η παραγόμενη ποσότητα του προϊόντος.

Μέσο συνολικό κόστος: Το συνολικό κόστος διαιρούμενο δια της ποσότητας της παραγωγής.

Μέσο πάγιο (σταθερό) κόστος: Το πάγιο κόστος διαιρούμενο της ποσότητας της παράγωγης:

Μέσο μεταβλητό κόστος: Το μεταβλητό κόστος διαιρούμενο της ποσότητας της παράγωγης.

Οριακό κόστος: Η αύξηση του συνολικού κόστους που προκύπτει από μια πρόσθετη μονάδα παραγωγής.

Αποτελεσματική κλίμακα: Η ποσότητα της παράγωγης που ελαχιστοποιεί το μέσο συνολικό κόστος.

Οικονομίες κλίμακας: Η τάση μακροχρονίου συνολικού κόστους , να μειώνεται όταν αυξάνεται η ποσότητα παραγωγής.

Αρνητικές οικονομίες κλίμακας: Η τάση του μακροχρονίου μέσου συνολικού κόστους , να αυξάνεται όταν αυξάνεται η παραγωγή.

Σταθερές αποδόσεις κλίμακας: Η τάση του μακροχρονίου μέσου συνολικού κόστους να παραμένει σταθερό όταν μεταβάλλεται η ποσότητα παραγωγής.

Επιπλέον SOS Σελίδες (Αρχές της οικονομικής Α’ τόμος ΤΥΠΩΘΗΤΩ)

σελ. 476-477 Περίληψη

Κεφάλαιο 14

Ορισμοί

Ανταγωνιστική αγορά: Μια αγορά με πολλούς αγοραστές και πωλητές που αγοράζουν και πωλούν ομοιογενή προϊόντα , έτσι που κάθε μεμονωμένος πωλητής ή αγοραστής να είναι λήπτης τιμής.

Μέσο έσοδο: Το συνολικό έσοδο διαιρούμενο της ποσότητας που πωλείται.

Οριακό έσοδο: Η μεταβολή στο συνολικό έσοδο που προκαλείται από μια πρόσθετη μονάδα που πωλείται.

Επιπλέον SOS Σελίδες (Αρχές της οικονομικής Α’ τόμος ΤΥΠΩΘΗΤΩ)

σελ. 505 Διαγράμματα

σελ. 507-508 Συμπέρασμα

σελ. 508 Περίληψη

Κεφάλαιο 15

Ορισμοί

Μονοπώλιο: Επιχειρήσει που αποτελεί τον μοναδικό πωλητή ενός προϊόντος το οποίο δεν έχει στενά υποκατάστατα.

Φυσικό μονοπώλιο: Ένα μονοπώλιο που δημιουργείται επειδή μια μοναδική επιχείρηση μπορεί να προσφέρει ένα αγαθό ή μια υπηρεσία σε ολόκληρη την αγορά σε μικρότερο κόστος από ο’τι μπορούν δυο ή περισσότερες επιχειρήσεις.

Διακριτική πολιτική τιμών: Επιχειρηματική πρακτική να πωλείται σε διαφορετικές ομάδες πελατών το ίδιο αγαθό σε διαφορετικές τιμές.

Επιπλέον SOS Σελίδες (Αρχές της οικονομικής Α’ τόμος ΤΥΠΩΘΗΤΩ)

σελ. 553-557 Συμπέρασμα

σελ. 557 Περίληψη

Quiz πρόοδος μετάβαση εδώ

Loading...